MRACon Contact


Maharashtra Rheumatology Association

Tel: 020-26330706, 26345624    Email: info@maharashtrarheumatology.com    Website: www.maharshtrarheumatology.com


Contact:

Dr. Praveen Jadhav - 9822055612, Dr. Naisar Nahar - 9970222227, Dr. Asmita More (Dhokare) - 9769923590, Dr. Prachi Patil - 7410537634
Email - mracon2019@maharashtrarheumatology.com

Venue:

Sula Vineyards Gat 36/2, Govardhan Village, Off Gangapur-Savargaon Road, Nashik, Maharashtra - 422 222