MRACon Faculty

National Faculty (Under preparation)


Dr. Arvind Chopra - MRA president
Dr. Lata Bichelle
Dr. Debashish Danda

Dr. Yojana Gokhale
Dr. Chandrashekharan
Dr. Bharat Kelkar

Dr. Sapan Pandya
Dr. Deodatta Chafekar
Dr. Padmanabhan Shenoy

Dr. Aman Sharma
Dr. Sujeet Chandratre
Dr. Preetish Junagade

Dr. Vinod Ravindran
Dr. Mayur Moreker
Dr. Aniruddha Dhokare

Dr. Uday Kulkarni
Dr. Adv Manish Machave
Dr. Kumar Doshi

Dr. Raju Khubchandani